New Home

Cần Tìm Ðại Diện

Xin điền và gởi mẫu đơn dưới đây. Ðại diện New York Life tại địa phương sẽ liên lạc quý vị vào thời gian thuận tiện

 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
  *
 • Phone*
  - -
 • Home or work?
  Home Work
 • Best time to call
 • Birth Date
  - -
  Why?
 • (please click only once)

 • * = required

Lên Kế Hoạch Cho Những Sự Kiện Quan Trọng Trong Cuộc Sống

Nhà Mới/Nợ Thế Chấp

Nhà mới vừa là tài sản lớn nhất và cũng là chi phí lớn nhất của quý vị. Điều quan trọng là xem xét vị trí của nợ thế chấp trong tổng thể chiến lược tài chánh và làm thế nào để bảo vệ đầu tư của mình. Để giúp quý vị, dưới đây là một vài câu hỏi thông thường:

Quý Vị Có Biết..?
Mua bảo hiểm nhân thọ cá nhân có thể giúp quý vị giữ được căn nhà cho gia đình mình.

 • GIẢI PHÁP 1. Bảo Hiểm Nhân Thọ Suốt Đời – Quyền lợi tử vong từ một Bảo Hiểm Nhân Thọ Trọn Đời có thể giúp trả nợ thế chấp trong trường hợp quý vị qua đời.
 • GIẢI PHÁP 2. Bảo Hiểm Nhân Thọ Định Kỳ – Bảo hiểm nhân thọ định kỳ có thể giúp trả dứt nợ thế chấp bất cứ lúc nào trong thời gian Hợp Đồng Định Kỳ trả tiền bảo hiểm cho gia đình quý vị nếu quý vị qua đời. Bên cạnh đó, quý vị có thể chọn cách sử dụng Bảo Hiểm Định Kỳ để bổ xung cho Hợp Đồng Bảo Hiểm Suốt Đời, giúp đảm bảo phạm vi bảo hiểm đủ rộng để bảo vệ gia đình quý vị.

The offering documents (policies, contracts) for all New York Life and its subsidiaries products are available only in English. In the event of a dispute, the provision in the policies and contracts will prevail.
Các văn bản (điều lệ, hợp đồng) đối với tất cả các sản phẩm của New York Life và chi nhánh chỉ có bằng tiếng Anh. Trong trường hợp phát sinh tranh chấp, những quy định trong các điều lệ và hợp đồng đó sẽ được dùng làm chuẩn.

SMRU 00422693CV

Rate
Rating: 2.0/5 (3 votes cast)

To Top
 
New Home

Cần Tìm Ðại Diện

Xin điền và gởi mẫu đơn dưới đây. Ðại diện New York Life tại địa phương sẽ liên lạc quý vị vào thời gian thuận tiện

 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
  *
 • Phone*
  - -
 • Home or work?
  Home Work
 • Best time to call
 • Birth Date
  - -
  Why?
 • (please click only once)

 • * = required

 

© 2011 New York Life Insurance Company, New York, NY. All rights reserved.  Privacy Policy  Site Help/Disclosures