Products and Services

Cần Tìm Ðại Diện

Xin điền và gởi mẫu đơn dưới đây. Ðại diện New York Life tại địa phương sẽ liên lạc quý vị vào thời gian thuận tiện

 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
  *
 • Phone*
  - -
 • Home or work?
  Home Work
 • Best time to call
 • Birth Date
  - -
  Why?
 • (please click only once)

 • * = required

VM Bao Ve Tich Luy Phan Phoi.jpg

Năm Mục Tiêu Lớn Của Cuộc Sống****
 • Bảo đảm cuộc sống hưu trí lâu dài, thoải mái và hoàn toàn không phải lo lắng mà không cần phải thay đổi phong cách sống và không lo sợ hết tiền.
 • Nhu cầu, mong muốn can thiệp một cách có ý nghĩa vào cuộc sống tài chánh của con cái trong đời của một người, hay bằng di sản.
 • Khả năng tài trợ toàn bộ, hay phần lớn giáo dục học vấn của con cháu.
 • Khả năng cung cấp chăm sóc sức khỏe chất lượng cho cha mẹ khi về già.
 • Khả năng tạo một di sản có ý nghĩa cho trường học, nhà thờ, tổ chức từ thiện hoặc các cơ sở giáo dục khác.

VM San Pham.jpg
 
 

Vai Trò Của Ðại Diện
Một nhân viên bán bảo hiểm có giấy phép hành nghề và được đào tạo chuyên nghiệp.

Giải Quyết Vấn Đề
 • Giúp quý vị đáp ứng các mục tiêu tài chánh lâu dài

Điều Phối Viên

 • Giúp quý vị phối hợp những vấn đề cá nhân và kinh doanh
 • Cung cấp an toàn tài chánh cho gia đình quý vị
 • Xem xét nhu cầu hưu trí của quý vị
 • Lựa chọn bảo hiểm thích hợp cho gia đình quý vị
 • Hướng dẫn cách tài trợ giáo dục học vấn
 • Bảo tồn tài sản của quý vị
 • Bảo vệ quyền sở hữu nhà của quý vị
 • Thay cho thu nhập bị mất do mất khả năng lao động***
 • Cung cấp chăm sóc sức khỏe dài hạn
 • Bảo đảm thu nhập suốt đời

*Phát hành bởi New York Life Insurance and Annuity Corporation, chi nhánh phụ trợ toàn quyền sở hữu của New York Life Insurance Company.

**Thu Nhập Niên Kim Bảo Đảm Trọn Đời được phát hành bởi New York Life Insurance and Annuity Corporation, chi nhánh phụ trợ toàn quyền sở hữu của New York Life Insurance Company. Tính đảm bảo phụ thuộc vào khả năng trả quyền lợi bảo biểm của công ty phát hành bảo hiểm.

***Sản phẩm có thể được bán bởi một hoặc nhiều cơ sở không liên kết với New York Life, tùy vào mức ủy quyền của cơ sở, mặt hàng có sẵn ở tiểu bang hoặc địa phương của quý vị.

****Trích từ “The Excellent Investment Advisor,” của Nick Murray ©, 1998 Nicholas Murray.

The offering documents (policies, contracts) for all New York Life and its subsidiaries products are available only in English. In the event of a dispute, the provision in the policies and contracts will prevail.
Các văn bản (điều lệ, hợp đồng) đối với tất cả các sản phẩm của New York Life và chi nhánh chỉ có bằng tiếng Anh. Trong trường hợp phát sinh tranh chấp, những quy định trong các điều lệ và hợp đồng đó sẽ được dùng làm chuẩn.

SMRU 00422693CV

 

Rate
Rating: 0/0 (0 votes cast)

To Top
 
Products and Services

Cần Tìm Ðại Diện

Xin điền và gởi mẫu đơn dưới đây. Ðại diện New York Life tại địa phương sẽ liên lạc quý vị vào thời gian thuận tiện

 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
  *
 • Phone*
  - -
 • Home or work?
  Home Work
 • Best time to call
 • Birth Date
  - -
  Why?
 • (please click only once)

 • * = required

 

© 2011 New York Life Insurance Company, New York, NY. All rights reserved.  Privacy Policy  Site Help/Disclosures