Bảo vệ bản thân và gia đình thân yêu

Quý vị không ngại thay đổi.  Cho dù đây là lần đầu tiên quý vị dọn ra khỏi nhà, bắt đầu gầy dựng một gia đình, xây dựng sự nghiệp hay hoạch định chương trình hưu trí, thị trường Việt Nam của New York Life có thể giúp quý vị thay đổi; cũng giống như một công ty đã giúp các thế hệ trước quý vị trong hơn 170 năm qua.

Thiết Lập cho Bản Thân:                   

Quý vị đã có được sự độc lập về tài chánh và chuẩn bị để được thành công trên đường đời. Chúng tôi có thể giúp quý vị gầy dựng cơ sở tài chánh của quý vị.

Bảo Vệ Gia Đình:                                

Là cha mẹ, chúng ta phải suy nghĩ mọi thứ từ tiền trả cho đại học đến việc bảo vệ phẩm chất cho cuộc sống của gia đình nếu có điều gì không may xảy ra. Chúng tôi có thể giúp quý vị cả hai – và hầu hết mọi thứ trong thời gian đó.

Bảo Đảm khi Về Hưu:

Quý vị đã làm việc chăm chỉ và xứng đáng được hưu trí lâu dài và thoải mái. Chúng tôi có thể giúp chuẩn bị cho việc hưu trí của quý vị và bảo đảm quý vị có tiền để tận hưởng thời gian hưu trí.