Talk to Us
Talk to Us

Consult an Agent


 • Why?
 • (please click only once)

 • * = required

     
Print

Kế hoạch cho doanh nghiệp và kế hoạch hưu trí

Chúng tôi có thể lên những kế hoạch hoặc chương trình đặc biệt để đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp, giúp bảo vệ nhân viên, thành viên và người lao động.

 • Bảo hiểm nhân thọ và những sản phẩm tài chánh khác có thể bổ sung chương trình phúc lợi cho nhân viên

  Chúng tôi sẽ giúp bạn bằng những sản phẩm bảo hiểm nhân thọ và tài chánh nhằm giảm chi phí khi phải thay thế nhân viên, khuyến khích nhân viên làm việc tốt, giúp duy trì tính ổn định và hiệu quả trong hoạt động của doanh nghiệp.

  Chương trình tự nguyện khấu trừ lương cho phép nhân viên, bao gồm cả bạn – chủ doanh nghiệp – mua bảo hiểm nhân thọ qua hình thức tự nguyện khấu trừ lương. Bảo hiểm nhân thọ có thể là một giá trị bổ sung vào chương trình phúc lợi nhân viên hiện đang có. Vì chương trình này không nhằm áp dụng đạo luật năm 1974 về An sinh Lợi tức Hưu trí của Nhân viên - Employee Retirement Income Security Act of 1974 (ERISA), chủ công ty không đóng góp hoặc ủng hộ bất cứ hợp đồng nào trong chương trình này. Việc nhân viên tham gia vào chương trình này hoàn toàn là do tự nguyện.

 • Kế thừa và mở rộng doanh nghiệp

  Đại diện của New York Life có thể giúp bạn phân tích nhu cầu của doanh nghiệp và mục tiêu cá nhân, đồng thời lên kế hoạch phối hợp giúp bạn đạt được những mục tiêu này. Đại diện có thể lên kế hoạch tài chánh như:

  • Dùng sản phẩm bảo hiểm và tài chánh như một giải pháp cho nhân viên.
  • Chủ động thảo luận với luật sư của bạn để lên kế hoạch kế thừa doanh nghiệp.
  • Bảo vệ doanh nghiệp qua việc bảo vệ nhân viên chủ chốt bằng bảo hiểm nhân thọ hay bảo hiểm tàn tật.*
  • Đưa ra những sản phẩm bảo hiểm nhằm gây quỹ cho những hợp đồng hoãn trả lương
  • Xác định loại sản phẩm phù hợp để tài trợ chương trình hưu trí.
  • Đưa ra những sản phẩm bảo hiểm giúp bảo toàn tài sản.

  Quan trọng không kém, đó là đại diện của New York Life có thể giúp bạn phối hợp những việc này với những chuyên gia khác của bạn.

  * Sản phẩm có qua nhiều công ty bảo hiểm khác nhau không thuộc New York Life, tuỳ theo phê chuẩn của công ty bảo hiểm và sản phẩm có tại tiểu bang và địa phương của bạn.

 • Tiếp quản doanh nghiệp

  Nhiều chủ doanh nghiệp hy vọng doanh nghiệp họ gây dựng nên sẽ được lưu lại cho con cháu trong gia đình. Khi thế hệ những người lập ra doanh nghiệp về hưu, nếu có một kế hoạch tiếp quản doanh nghiệp phù hợp, họ sẽ vui lòng khi biết là doanh nghiệp sẽ được trông nom chu đáo.

  Đại diện của New York Life có thể giúp bạn với những ý tưởng nên bắt đầu kế hoạch này như thế nào:

  • Xác định rõ mục tiêu: Là chủ doanh nghiệp, bạn thích gì hơn? Làm việc càng lâu càng tốt? Về hưu ở một độ tuổi nào đó? Tưởng thưởng cho nhân viên chủ chốt đã giúp bạn phát triển doanh nghiệp?
  • Xem xét vấn đề con cái: Liệu con có muốn tiếp quản doanh nghiệp không?
  • Chỉ định người quản lý dự án: Luật sư, kế toán, nhân viên ngân hàng hay đại diện chuyên nghiệp bán bảo hiểm là những thành viên quan trọng trong đội ngũ những chuyên gia lên kế hoạch cho bạn. Có lẽ bạn nên giao trách nhiệm phối hợp cho đại diện của mình.

  Quan trọng không kém, đó là đại diện của New York Life có thể giúp bạn phối hợp những việc này với những chuyên gia khác của bạn.

  * Sản phẩm có qua nhiều công ty bảo hiểm khác nhau không thuộc New York Life, tuỳ theo phê chuẩn của công ty bảo hiểm và sản phẩm có tại tiểu bang và địa phương của bạn.

 • Kế hoạch nghỉ hưu và kế hoạch di sản

  Tại New York Life, chúng tôi tin vào phương châm hợp tác làm việc khi giúp bạn lên kế hoạch nghỉ hưu. Đại diện của chúng tôi sẽ làm việc với luật sư, kế toán của bạn để đánh giá nhu cầu cụ thể, đề xuất những sản phẩm bảo hiểm và tài chánh bảo vệ tài sản, giúp bạn tích luỹ và tạo thu nhập hưu trí.

  Đại diện có thể đề xuất một vài cách đóng góp tiền cho những chương trình tiết kiệm hưu trí đạt tiêu chuẩn lợi thuế như:

  • Chương trình IRA – Chương trình IRA Đơn giản. Đây là chương trình tiết kiệm hưu trí mà nhân viên có thể chọn tham gia và đóng tiền đầu tư trước khi trả thuế lợi tức, có hoặc không có sự đóng góp của công ty.
  • Chương trình Hưu bổng Đơn giản cho Nhân viên - Simplified Employee Pension (SEP). Đây là chương trình tiết kiệm hưu trí cung cấp những phúc lợi tài chánh hoặc lợi thuế, cho phép công ty đóng góp tiền vào quỹ SEP của cá nhân, trong tài khoản IRA của nhân viên.
  • Chương trình 412i, chương trình Phúc lợi Hưu bổng Xác định (Defined Benefit Pension Plan), được thiết kế cho chủ doanh nghiệp nhỏ. Chương trình 412i có những lợi điểm phù hợp khi lên kế hoạch hưu trí cho chủ doanh nghiệp nhỏ.

  Vì chương trình này không nhằm áp dụng đạo luật năm 1974 về An sinh Lợi tức Hưu trí của Nhân viên - Employee Retirement Income Security Act of 1974 (ERISA), chủ công ty không đóng góp hoặc ủng hộ bất cứ hợp đồng nào trong chương trình này. Việc nhân viên tham gia vào chương trình này hoàn toàn là do tự nguyện.

  The offering documents (policies, contracts, etc) for products from New York Life Insurance Company and its subsidiaries are available only in English. In the event of a dispute, the provisions in the policies and contracts will prevail. Tất cả những văn bản (điều lệ, hợp đồng) cho tất cả các sản phẩm của New York Life và các công ty trực thuộc chỉ có bằng tiếng Anh. Trong trường hợp có tranh chấp, những quy định trong điều lệ và hợp đồng sẽ được áp dụng.